Niedziela – 11.06.2017 – J 3,16-18

Niedziela – 11.06.2017 – J 3,16-18

Niedziela Trójcy Świętej – J 3, 16-18

Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

1. Zwróć uwagę na:

funkcjonowanie w Trójcy Św.

2. Odniesienie do…

jak wiara w Trójcę Św., może pomóc mi w osobistym zbawieniu.

3. Co wynika z tego fragmentu

Warunkiem osiągnięcia życia wiecznego jest wiara w Jednorodzonego Syna Bożego, który jawi się jako Dar Miłości Ojca w mocy Ducha Świętego. Działanie Boga w fragmencie, który rozważamy, zostaje opisane przy pomocy trzech czasowników: „dawać”, „miłować”, „posyłać”. 

DAWAĆ

Zaraz na początku naszego tekstu mowa jest darze, jaki Bóg przekazuje światu w osobie Jednorodzonego Syna. Ewangelista uwypukla relację pomiędzy Dawcą (Bóg) darem (Jednorodzony Syn) a odbiorcą daru (świat – w znaczeniu całej ludzkości). W darze Syna jest objawienie najwyższej miłości Ojca. Dar Ojca jest realizowany w osobie Jezusa, który otrzymując wszystko od Ojca przekazuje ten dar ludziom. 

MIŁOWAĆ

U początku każdego daru jest miłość. Bóg dał wszystko Synowi, gdyż Go miłuje. Bóg dał światu Jednorodzonego Syna, gdyż umiłował świat. Miłość Ojca do Syna i Syna do Ojca w mocy Ducha Świętego jest źródłem i modelem prawdziwej Miłości. Jezus w swoim nauczaniu w sposób oryginalny wiąże bardzo ściśle przykazanie miłości Boga z przykazaniem miłości bliźniego. 

POSYŁAĆ

Jezus nie przychodzi sam od siebie, lecz zostaje posłany przez swojego Ojca. Bóg jest „Posyłającym”. Jezus jako „Posłany” zyskuje nie tylko autorytet działania od Boga, ale objawia się jako jedno z Ojcem i jako ten, który ma uczestnictwo w dziele Ojca. Działanie Jezusa rodzi się z działania Boga i poprzez to działanie Boga osiąga swój cel. W ten sposób Jezus przychodzi na świat od Boga Ojca i w Jego imieniu. Celem Jego przyjścia nie jest zagłada i potępienie ludzkości, lecz wybawienie jej z więzów grzechu i śmierci.

Warunkiem koniecznym do zbawienia jest wiara w Jezusa Chrystusa – Jednorodzonego Syna Bożego. Polega ona na całkowitym zawierzeniu Temu, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dzięki wierze człowiek może rozpoznać i przyjąć dar Bożej Miłości. Potępienie nie jest konsekwencją działania Boga, lecz wyborem człowieka, który poprzez grzech i odrzucenie Boga zamyka sobie drogę odkupienia.

4. Konkretne zadania:

Jak wykorzystuje dary, które otrzymuję od Boga? Czy realizowanie darów zbliża mnie do Boga? Czy rozumiem plan Boga względem mnie, jako Jego Miłość? Czy znam wartość prawdziwej miłości? Jak wykorzystuje dary Boże w relacji z innymi osobami? Czy moje działanie jest nasiąknięte Bożą Miłością? Jaka jest obecnie kondycja mojej wiary?

 

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *