kierunek Niedziela

3 Niedziela Wielkanocna

– ks. dominik poczekaj –
12.04.2024

Łk 24, 35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam». Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego».

– – – – – rozważanie 2024 – – – – –

gdy rozmawiali o tym… Spotkania ze Zmartwychwstałym wciąż pełne są rozmów, wyjaśnień, świadectw, tak jakby te wydarzenia w naturalny sposób właśnie do tego powoływało, do tego było okazją. Pełne dynamiki są spotkania z Chrystusem i niezwykle przemieniają tych, którzy Go spotkali, ale również tych, którym to świadectwo dalej zostaje podarowane. Dobrym słowem, które może obrazować to, co dzieje się z tym, którzy spotykają Zmartwychwstałego – to otwieranie… Z jednej strony sami otwierają się na Chrystusa, rozpoznają Go i przyjmują, a z drugiej strony otwiera się przed nimi to wszystko, co już słyszeli i zaczynają to bardziej rozumieć i kojarzyć. Ich otwartość dynamizuje się tym, jak stanowczo głoszą Chrystusa. Rozmawiając o Chrystusie otwieramy się na Niego, otwieramy siebie i swoją codzienność na Jego działanie.

– – – – – rozważanie 2015 – – – – –

1. Zwróć uwagę na:

Spotkania z Jezusem wyjaśniają to, co obecne jest w sercach uczniów.

2. Odniesienie do…

moje spotkania z Jezusem – modlitwa, lektura Słowa, sakramenty…

3. Co wynika z tego fragmentu

Wobec wydarzeń, Uczniowie odbywają wiele lekcji. Wydawałoby się, że wszystko się już dokonało, ale Zmartwychwstały „systematyzuje” to, co Uczniowie wiedzą, czują. Widząc Jezusa, Jego uwielbione ciało, przenika w nich wątpliwości i zmieszanie. Nie wiedzą, co mają sądzić, jak połączyć fakt, że On umarł, z tym, co teraz widzą – przecież to ten sam Jezus.

Po zmartwychwstaniu Jezusa uczniowie mogą rozumieć wiele słów i zdarzeń, w jakich uczestniczyli od pierwszego spotkania z Nim. Mogą łączyć fakty i Słowa z konkretnymi zdarzeniami. Pismo, zapowiedzi, których uczyli się od młodości, które wysłuchiwali wraz z przemierzeniem ścieżek wraz z Jezusem, teraz stają się dla nich bardziej konkretne, zrozumiałe, można nawet stwierdzić, że namacalne. Pismo nie może być zrozumiane bez wiary. A wiara rodzi się bardziej z usłyszanej ewangelii o zbawieniu, niż z samego czytania Pisma. Wiara wzrasta z lepszego poznania Boga i pełniejszego zrozumienia Pisma św. Dlatego Jezus otworzył ich umysły, co w Nowym Testamencie oznacza rozum wzbogacony o poznanie objawienia Bożego. Bóg otworzył ich oczy na swoją prawdę. Zrozumieli, że wypełnionych zostało kilkaset proroctw opisujących życie Mesjasza. Całe Pismo – Prawo, Prorocy i Psalmy – znajduje wypełnienie w osobie zmartwychwstałego Jezusa. 

Zrozumienie Pism, ma służyć konkretnemu zadaniu, które stoi przed każdym uczniem. Mają wypełnić nakaz misyjny, wielkie posłannictwo. 

Uczniowie mają docierać do innych ludzi z podstawową treścią ewangelii, którą jest zbawienie jakie ofiaruje Bóg każdemu człowiekowi, który uwierzy w Jezusa Chrystusa. Zbawienie człowieka pochodzi z przekonania, że Jezus, Syn Boży umarł za wszystkie grzechy ludzi, i odpuszcza je każdemu kto wierzy. Bóg oczekuje od każdego człowieka, który przyjmie ten dar, umiłowania Go i naśladowania Jego Syna. 

Obecni na spotkaniu z Jezusem uczniowie, mężczyźni i kobiety, Jedenastu i wszyscy pozostali będą Jego świadkami. Staną na straży ewangelii, którą poznali, aby nikt nie zaczął głosić ewangelii innej od tej, którą Jezus wyjaśnił podczas tego spotkania. Ewangelię zaczną głosić po otrzymaniu Ducha Świętego.

4. konkretne zadania

Jak często sięgam do Słowa i staram się nie tylko je czytać, ale i też zrozumieć?  Czy rozwijam ten szczególny dar – łaskę spotkania z Jezusem? Czy staram się dobrze wypełniać moje obowiązki prywatne, zawodowe, moje powołanie? Czy moje życie świadczy o czymś istotnym? Jak dbam o świadectwo o wartościach chrześcijańskich?