kierunek Niedziela

5 Niedziela Wielkanocna

– ks. dominik poczekaj –
28.04.2024

J 15, 1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

– – – – – rozważanie 2024 – – – – –

Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Słowo ma naprawdę szczególną siłę. Chrystus wypowiadając słowo oczyszcza nas, pielęgnuje, rozwija, pozwala wzrastać. Jak niesamowite jest działanie Słowa Bożego, które odnajdzie w nas swoje miejsce i przestrzeń dla działania. Chrystus posługując się biblijnym obrazem winnego krzewu, uwrażliwia uczniów na konieczność bycia z Nim w jedności, przede wszystkim poprzez wsłuchiwanie się w Jego słowo. Tylko w ten sposób możliwe jest nawrócenie i przynoszenie owoców, które będą na chwałę Ojca. Rozmowa – to ogromna szansa na pogłębienie relacji z Chrystusem, ale i też z każdym we wspólnocie Kościoła. To każdorazowo okazja do tworzenia, rozbudowywania jedności w różnym tego słowa znaczeniu… Sama rozmowa, bycie ze sobą może zbudować pomiędzy nami połączenie – jedność. Skoro słów Chrystusa tak działa, to spróbujmy na Jego wzór zatroszczyć się o to, by nasze słowa, rozmowy były też oczyszczające, odkrywcze, nadające sens i cel.

– – – – – rozważanie 2015 – – – – –

1. Zwróć uwagę na:

Kim jest Jezus dla ciebie

2. Odniesienie do…

mojego stanu życia wiarą

3. Co wynika z tego fragmentu

W Ewangelii św. Jana, Jezus kilka razy rozpoczyna wyjaśnianie kim jest od słów „Ja jestem” (chlebem żywym, światłością świata, bramą, dobrym pasterzem, zmartwychwstaniem i życie, drogą i prawdą i życiem)

Winnicę uprawia Ojciec. Wycina on latorośle, które nie przynoszą owocu oraz oczyszcza tych, którzy je przynoszą. Istnieje tutaj gra słów: „usuwać, wycinać”, drugie znaczenie „oczyszczać, przycinać”.

Jezus wyraźnie odnosi symbolikę latorośli do swoich uczniów zapewniając ich o czystości dzięki Jego słowu wypowiadanemu do nich. Słowo Jezusa połączone z akcją zbawczą ma moc oczyszczającą i uzdrawiającą. Jezus wzywa swych uczniów do tworzenia wspólnoty z Nim. Użyte słowo „trwać” oznacza nie tylko trwanie w wierze, lecz także tworzenie wspólnoty i jedności z Jezusem. W sposób obrazowy Ewangelista przedstawia, że życie człowieka bez łączności z Bogiem nie może przynosić owocu i obumiera.

Jezus wyraźnie określa relację ze swymi uczniami nazywając siebie krzewem winnym a uczniów latoroślami. Owocne życie polega na realizacji przykazania miłości Boga i drugiego człowieka oraz na dawaniu świadectwa i głoszeniu Słowa Życia wszystkim ludziom żyjącym w mrokach śmierci. W misji do świata uczniowie stają się narzędziami, którymi posługuje się Pan, aby objawić swą moc i chwałę.

Sytuacją osób chcących ułożyć sobie życie poza Bogiem zostaje porównana do bezużytecznych latorośli, które przez ogrodnika są wyrzucane na zewnątrz i stopniowo usychają. Jako wyschnięte są spalane w ogniu.

Jezus jeszcze bardziej określa na czym polega trwanie we wspólnocie z Nim poprzez zaakcentowanie faktu, że Jego słowa powinny trwać w uczniach. Słowo Jezusa jest Prawdą i Życiem

Męka, śmierć i zmartwychwstanie Syna potwierdza Miłość Boga do rodzaju ludzkiego. Przez zbawczy czyn Syna Ojciec może zajaśnieć w pełnym blasku przed całym stworzeniem. Uwielbienie Syna przez Ojca i Ojca przez Syna jest procesem dokonującym się w Godzinie Jezusa, która wykracza poza czas ziemski i jest zorientowana ku wieczności. W tę rzeczywistość uwielbienia Ojca zostają włączeni także uczniowie Jezusa, którzy przez wierne trwanie w Słowie, świadectwo w obliczu prześladowań i owocne życie mają swój udział w rozwijaniu Królestwa Bożego.

4. konkretne zadania

Na początek warto zadać sobie pytanie – kim dla mnie jest Jezus? Od tego pytania i odpowiedzi, zależą pozostałe zadania. Czy trwam w wierze? Czy łączę moje działanie z Bogiem, czyniąc Jego plan, moim? Czy jestem żywą latoroślą, rodzącą owoce? Jakie owoce rodzi moja codzienność, jakie może rodzić? Czy Słowo, jest moim głównym pokarmem codzienności?