Niedziela – 22.05.2016 – J 16,12-15

Niedziela – 22.05.2016 – J 16,12-15

Uroczystość Trójcy Świętej – J 16, 12-15

Jezus powiedział swoim uczniom: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi».

1. Zwróć uwagę na:

Kim jest Trzecia Osoba Trójcy Świętej.

2. Odniesienie do…

Poszukuj właściwego miejsca Ducha Świętego w twoim życiu.

3. Co wynika z tego fragmentu

W przekazywaniu Jezusowego objawienia istotną rolę będzie odgrywał Duch Święty – Duch Prawdy, którego zadaniem będzie nieustanne pogłębianie w uczniach zrozumienia Jezusowej nauki. 

Dzięki Duchowi Świętemu uczniowie będą mogli aktualizować prawdę. Dotąd nie mogli zrozumieć wszystkiego, ponieważ nie uczestniczyli jeszcze w pełni w misterium paschalnym Jezusa. Duch Święty pomoże każdemu rozeznać co jest kłamstwem, a co prawdą. Świadomość prawdy poprowadzi nas do szczęścia, pokoju i wolności. Duch Święty pełni rolę Przewodnika na drodze, ma wskazywać uczniom kierunek i prowadzić do głębszego poznania prawdy. Jego aktywność nie będzie „mówieniem od siebie” czyli nie będzie ona polegała na tworzeniu nowego objawienia. Po ustaniu „mowy Jezusa” będzie kontynuowane „mówienie” Ducha Świętego w sercach ludzi umożliwiając im nieustanne wewnętrzne wsłuchiwanie się w orędzie Mistrza z Nazaretu. Duch Prawdy będzie przemawiał w sercach uczniów, o tym co usłyszał od Ojca i Syna dzięki głębokiej relacji z Nimi.

Duch Święty jawi się jako Pośrednik stojący pomiędzy Synem ściśle zjednoczonym ze swoim Ojcem oraz uczniami. Jezus spełniający do końca wolę swego Ojca ma zostać otoczony chwałą przez Ducha Świętego. W sposób szczególny chwała Boża manifestuje się przez mękę Jezusa, która zmierza ku zmartwychwstaniu i uwielbieniu Ojca. Jezus zostaje uwielbiony w Niebie przez Boga i na ziemi przez Ducha Parakleta poprzez pełną realizację uwielbienia swego Ojca na ziemi. Chwała Boża manifestuje się także poprzez wiarę uczniów, która jest rezultatem głoszenia Bożego Słowa i dokonywania cudownych znaków. Uwielbienie to dokonuje się dzięki działaniu Ducha Świętego. Uczniowie przez wiarę i realizację orędzia Syna w mocy Ducha Świętego mają swój udział w uwielbieniu Ojca i Syna. W uwielbieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego widać więc wyraźnie misterium zbawcze realizujące się poprzez łączenie rzeczy ziemskich z Niebem.  

Więź pomiędzy Ojcem i Synem jest charakteryzowana przez miłość i jedność. Więź pomiędzy Jezusem a posyłającym Go Ojcem jest tak ścisła, że w Synu można zobaczyć Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tekst J 10,38 – Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu  w sposób obrazowy pokazuje wzajemne zamieszkanie Ojca w Synu i Syna w Ojcu. W obrazie tym wyraźnie widać głęboką wspólnotę jedności pomiędzy Ojcem i Synem. Jedność ta nie niszczy jednak różności pomiędzy Ojcem i Synem. Duch Święty uczestniczy w życiu Boga prowadząc uczniów do głębszego i żywszego poznania tajemnicy Trójcy. Paraklet – Duch Prawdy wciąż na nowo komunikuje ludzkości Miłość Ojca i Syna, której głównym celem jest zbawienie każdego człowieka. Dzięki temu działaniu Ducha Świętego tajemnica Ojca i tajemnica Syna stają przed uczniami w całej przejrzystości. W ten sposób Ojciec, Syn i Duch Święty zaprasza każdego człowieka do komunii Miłości, która przekracza życie doczesne prowadząc do pełni życia i wiecznego szczęścia. 

4. Konkretne zadania:

Czy potrafię otworzyć się na to, co pragnie pokazać mi Bóg? Jak rozumiem moją codzienność – czy widzę moją misję? Czy dążenie do poznania prawdy, wiąże z podobnym działaniem? Czy współpracuję z Duchem Świętym i jak ta więź wygląda? Czy działanie, które realizuje z natchnienia Ducha Świętego, jest uwielbieniem Boga? Czy uznaję wolę Boga, jako swoją? Czy dążę do komunii Miłości, szczególnego życia na które wskazuje Trójca Święta?

 

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *